Regulamin

 § 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu http://www.liternet.pl.

2. Właścicielem Serwisu Internetowego LITERNET.PL („Serwis”) jest Fundacja Liternet z siedzibą w Krakowie, ul. Jahody 2/5 30-348, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000340725, NIP: 6762408889.

3. Słownik pojęć:

Wydawca – Właściciel Serwisu Internetowego http://liternet.pl

Użytkownik – Osoba korzystająca z Serwisu przez przeglądanie prezentowanych danych lub umieszczanie w nim danych

Materiał – dane (tekst, obraz, linki) umieszczane w Serwisie przez Użytkownika

Komentarz – dane (tekst, obraz, linki) opublikowana w Serwisie przez Użytkownika jako wypowiedź odnosząca się do Materiału i prezentowana pod danym Materiałem umieszczonym w Serwisie.

4. Rejestracja i korzystanie z serwisu jest równoważne z akceptacją regulaminu.

§ 2 Rejestracja

1. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto odnoszące się do jego osoby.

2. Rejestrując się Użytkownik wybiera rodzaj profilu, który chce posiadać w Serwisie: autora lub czytelnika.

3. Rejestrując się Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na adres e-mail podany podczas rejestracji komunikatów dotyczących bieżącej działalności Serwisu oraz aktualności.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

1. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne

2. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. W szczególności jest zobowiązany do:

a) powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych użytkowników.

b) publikowania prawdziwych danych dotyczących użytkownika; w szczególności niedopuszczalne jest tworzenie nierzeczywistych użytkowników oraz publikowania danych innych osób jako własnych danych.

c) niepublikowania w Serwisie Materiałów i Komentarzy, Wysyłania Wiadomości Prywatnych, za których umieszczenie otrzymał lub ma otrzymać wynagrodzenie od osób trzecich (w szczególności materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym) bez pisemnej zgody Serwisu.

d) niepublikowania w Serwisie treści zawierających treści sprzeczne z prawem, w tym naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste, lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

e) niepublikowania w Serwisie Materiałów i Komentarzy, Wysyłania Wiadomości Prywatnych, promujących lub reklamujących strony konkurencyjne, lub o podobnym charakterze co Serwis, bez pisemnej zgody Serwisu.

4. Użytkownik umieszczający w Serwisie Materiały będące przedmiotem ochrony praw autorskich, które nie są jego autorstwa, albo na rozpowszechnianie, których nie posiada licencji, odpowiada wobec Serwisu jak również wobec osób uprawnionych za ewentualną szkodę z tego tytułu oraz naruszenie cudzych praw autorskich.

6. Wydawca lub osoba przez niego upoważniona może usuwać Materiały, Komentarze i inne treści Użytkownika, jeżeli uzna, że ich rozpowszechnianie w Internecie może być niezgodne z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. Usunięcie tych treści nie wymaga uzasadnienia.

7. Profil użytkownika, który będzie łamał zasady regulaminu może zostać zablokowany na okres tygodnia. Podczas tego okresu użytkownik nie będzie mógł się zalogować w serwisie. W szczególnych wypadkach okres ten może zostac przedłużony.

8. Wydawca lub osoba przez niego upoważniona może zmodyfikować lub usunąć profil użytkownika, jeżeli użytkownik łamie regulamin i pomimo zwrócenia mu uwagi nadal kontynuuje swoje praktyki.

§ 4 Ochrona danych osobowych

1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji. Liternet.pl przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Dane użytkowników w postaci loginu, adresu email, imienia i nazwiska, województwa i miasta zamieszkania oraz adresu IP nie są przekazywane, sprzedawane ani użyczane innym osobom ani instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też na żądanie prawnie upoważnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. LITERNET.PL zastrzega sobie jednak prawo do przekazania informacji na temat adresu IP stosownym instytucjom i organom państwowym w przypadku, gdy z adresów tych prowadzona jest działalność szkodliwa dla serwisu (spam, flood, abuse, trolling etc.)

3. Serwis stosuje nowoczesne techniki zabezpieczenia adresów e-mail oraz haseł Użytkowników.

4. Użytkownik korzystający z serwisu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych dotyczących swojego konta (login i hasło) i zgadza się odpowiadać za wszystkie skutki spowodowane zarówno swoim, jak i nieuprawnionym dostępem do serwisu przez osoby trzecie, którym udostępnia swój login i hasło.

§ 5. Własność intelektualna

1. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Wydawcy oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane przez Serwis.

2. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.

3. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Serwis wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.

4. Korzystanie z utworów i baz danych zawartych na stronach Serwisu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do tych danych. Zakazuje się: kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w innym sposób przetwarzania danych dostępnych w Serwisie, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na stronach Serwisu, rozpowszechniania danych publikowanych na stronach Serwisu, pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Aktualna wersja regulaminu serwisu znajduje się pod adresem http://liternet.pl/strona/regulamin

2. Kwestie niesprecyzowane w Regulaminie lub budzące wątpliwości interpretacyjne będą rozstrzygane przez Wydawcę Serwisu.

3. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu opublikowania. Wydawca Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania w Serwisie.